Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering om vedtak av plan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vert det kunngjort at kommunestyret i møte den 07.04.2014, sak 29/14, eigengodkjente Reguleringsplan for gnr./bnr. 17/309 Vik (plan-ID 15282014002).

Planen legg til rette for etablering av bustadar. Tidlegare foreslåtte areal for barnehage er trekt ut av plan.

Den, som er part eller har rettslege klageinteresser, kan jamfør plan- og bygningslova § 12-12, 3.ledd klage på vedtak om eigengodkjenning av reguleringsplan til Fylkesmannen.
Klagefristen er etter forvaltningslova § 29 tre veker frå denne kunngjeringa.
Eventuell klage skal sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eventuelt som e-post til
postmottak@sykkylven.kommune.no.

Reguleringsplanen fastset framtidig arealbruk i området, og er bindande for nye tiltak og utviding av eksisterande tiltak, jamfør plan- og bygningslova § 12-4. Det vert også vist til plan- og bygningslova § 15-2 og § 15-3 vedkommande krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.

Info 
Webredaktør 22.04.2014 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]