Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstartsvarsling for detaljregulering for merkantilt område på gnr./bnr. 29/1 mfl. ved Nysætervatnet

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det kunngjort at det er starta opp privat reguleringsarbeid på gnr. 29 bnr. 1 og 2 på Fjellsætra i Sykkylven kommune. Planområdet er vist med stipla linje i kartutsnitt.
I gjeldande kommunedelplan er planområdet avsett til fritids- og turistføremål. Formålet med reguleringsarbeidet er å leggje til rette for utbygging med utleigehytter.

Planutgreiinga er vurdert i medhald forskrift om konsekvensutgreiing, og er, i samråd med kommunen, vurdert til ikkje å være KU-pliktig. Ein heldt førehandskonferanse med kommunen 09.07.2014. Oppstartsmeldinga kan sjåast på Sykkylven kommune sine nettsider,
www.sykkylven.kommune.no, under Høyringsdokument. Råka grunneigarar og naboar blir varsla direkte pr. brev.

Planarbeidet blir utført av Karlsen & Kvile AS på oppdrag frå Mørelaft AS.

Kommentarar/innspel til dette planarbeidet skal vere skriftleg, og rettast til Karlsen & Kvile AS innan 06.09.2014, gjerne på e-post til
firmapost@oppmaalingstjenester.no.

Karlsen & Kvile AS, Vatneeidet, 6265 Vatne, tlf. 70 27 68 70.
Info 
Webredaktør 11.08.2014 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]