Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Landbruk

Geit
Fotograf: Mandy Häger

Landbrukskontoret er organisert som ein avdeling i teknisk etat.
Dei viktigaste arbeidsoppgåvene er:

-    Handsaming av konsesjons-, delings- og omdisponeringssaker
-    Kontroll av bu- og driveplikt
-    Tilskotsforvaltning (produksjonstilskot, velferdsordningar i landbruket, spesielle 
     miljøtiltak i landbruket (SMIL), regionalt miljøprogram (RMP), tilskot til drenering av 
     jordbruksjord, nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK))
-    Næringsutvikling (rettleiing og behandling av IBU- (investering- og bedriftsutvikling i 
     landbruket) søknader, bygdeutvikling)
-    Arealplanlegging (landbruksfagleg del)
-    Miljø- og ressursforvaltning, herunder viltforvaltning og kulturlandskap, 
     miljø/forureining og fiskeforvaltning
_____________________________________________________________________

Ansatte på Landbrukskontoret:


Mandy Häger, Jordbrukssjef, tlf. 70 24 67 10    
Karl Johan Stadsnes, Konsulent landbruk/miljø, tlf. 70 24 67 05
Asle Johan Bergseth Konnerth, Skogbrukssjef, tlf. 464 11 024
_____________________________________________________________________

Informasjon om jordbruket i Sykkylven: 

Fakta om landbruket i kommunen 
Rapport om landbruket i Sykkylven, Stranda og Norddal kommune - NMBU 

Kjerneområde landbruk - rappport m/vedtak
Kjerneområde landbruk - kart over heile kommunen
Kjerneområde landbruk -  kart over sentrumsområdet 

Landbruksnytt:

Landbruksnytt/nr.1 -2016
Landbruksnytt/nr.2 - 2016

Aktuelle lover: 

Jordlova
Konsesjonslova
Forpaktningslova - jordleige
Gjerdelova
Lov om dyrevelferd
Lov om hundehold (hundelova)
Lov om laksefisk og innlandsfisk mv
Lov om skogbruk (skogbrukslova)
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressurslova)
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
Lov om jordskifte
Motorferdsel i utmark
Naturmangfoldlova
Odelslova

Andre nyttige lenker: 

Bondelaget
Bonde- og småbrukarlaget
Debio -  kontroll- og godkjenningsorgan for økologisk produksjon
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Innovasjon Norge
KSL - matmerk
Landbruksdirektoratet (tidligere SLF)
Landbruks- og matdepartementet
Mattilsynet
Landbruk Nordvest
Plantevernguiden
Plantevernleksikonet
Sau og geit
Skog- og landskap/gardskart
VIPS - varsling innen planteskadegjørere

 

Info 
Web Redaktør 25.09.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]