Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Skatt Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Eigedomsskatt - Taksering

¤EPII_TITLE¤ Fritidsbustader og vanlege bustader der Skattestyresmaktene ikkje har motteke formuesgrunnlag, vert no taksert
Firma Verditakst AS vil i oppdrag for Sykkylven kommune utføre taksering av fritidsbustader og vanlege bustader der skattestyresmaktene ikkje har motteke formuesgrunnlag. Dette gjeld i regelen bustad på landbrukseigedomar, fritidsbustader og bustader som av ein eller annan grunn ikkje har fått fastsett bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten. Taksten er basert på fakta om eigedomen din, ulike bygningstypar og areal er gitt ulike prisar. Det vert utvendig synfaring av alle eigedomar. Det vert teke skjønnsmessig vurdering av bygninga sin tilstand, standard og kvalitet. Det vert gjeve ei stutt grunngjeving for taksten. «Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal (Eigedomsskattelova § 8 A-2). Taksten på eigedomen gjeld til neste taksering. Vanlegvis skjer dette etter 10 år. Det er sakkunnig nemnd som fastset takstane. Vil du vite meir om dette, sjå eigen boks til venstre på heimesida vår - Boksen Eigedomsskatt.

(27.05.2015)
Info 
Web Redaktør 01.07.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]