Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Tilskot til drenering. Frist 1.juni 2016

¤EPII_TITLE¤ Har du jordbruksareal med behov for drenering? Kommunen har framleis igjen midlar til dreneringstiltak.
Både eigar av jordbruksjord og leigar av jordbruksjord kan søkje kommunen om tilskot. Tilskotet omfattar berre areal som tidligare har vore grøfta. Ofte vil gamle grøfter og grøfteutløp m.m. vere synlege. Dersom det er tvil om at arealet tidligare har vore grøfta, må eigar/søkjar dokumentere dette. Aktuell dokumentasjon kan til dømes vere tidlegare grøfteplanar, tilskotbrev om grøfting med grøftekart eller relevant faktura. Anna dokumentasjon kan vere stadfesting av entreprenør eller andre personar, t.d. foto som viser effekt av gamle grøfter, osv.

Tilskotet utgjer kr 1000 per daa ved systematisk grøfting, og kr 15 per løpemeter grøft ved anna grøfting, dvs. avskjeringsgrøfter og (tilfeldige) grøfter for å drenere mindre parti på jordet. Også i desse tilfella skal tilskotet avgrensast til kr 1000 per daa berørt areal. Berekna tilskot under kr 3000 vert ikkje utbetalt. 

Søknadsskjemaet finn du her. Du kan også få skjemaet på Servicetorget eller på Landbrukskontoret. Søknaden må innehalde: (1) plan for drenering av arealet og (2) kart der dreneringsarealet er teikna inn. Kjende automatisk freda kulturminne og eventuelle biologiske verdiar skal vere avmerka på kartet.

Meir informasjon finn du her:

Landbruksdirektoratet
Forskrift om tilskot til drenering av jordbruksjord
Sykkylven kommune - tilskot til drenering av jordbruksjord

Ved spørsmål, ta kontakt med Landbrukskontoret.

Kontaktpersonar:

Karl Johan Stadsnes, tlf.  70 24 67 05
Mandy  Häger, tlf. 70 24 67 10
Info 
Web Redaktør 20.05.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]