Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjeringa om planvedtak Detaljregulering for 15/1 på Klokkehaug

¤EPII_TITLE¤

Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 12-12, eigengodkjente Sykkylven kommunestyre den 12.12.2016 Detaljregulering for 15/1 på Klokkehaug jamfør planføresegner og plankart sist revidert 12.10.2016 og planomtale sist revidert 04.11.2016.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Planens formål

 

Målsettinga med reguleringsarbeidet er å legge til rette for faktisk arealbruk i området. Det er regulere frittliggande småhusbebyggelse der eksisterande bustadhus ligg i dag. Resten er regulert til næring/tenesteyting, grønstruktur og vegareal.

 

Klageinformasjon

 

Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Ev. klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no. Merk henvendelsen med saksnr. 2014/861.

 

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering,

jf. plbl. § 15-2 og 15-3.

 

Dokument knytt til planen ligg på høgre side.

Info 
Web Redaktør 23.12.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]