Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering om planvedtak av Detaljregulering delar av F1-plan II

¤EPII_TITLE¤

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente nærings- og utviklingsutvalet 27.03.2017 fremja planforslag; Detaljregulering for delar av F1-plan II (planid 15282015007), jamfør plankart, føresegner og planomtale sist revidert 15.03.2017.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Formålet med planen:

Hensikta med planen er å legge til rette for fritidsbustader innanfor planområde.

Det leggast opp til 7 tomter for frittliggande fritidsbustader. Føresegnene legg opp til ei utforming av bygningar og utnytting som er i tråd med overordna kommunedelplan.

 

 

Klageinformasjon:

Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merk klaga med saksnr. 2015/801.

 

 

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

 

Dokument knytt til planen ligg på høgre side.

Info 
Web Redaktør 10.04.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]