Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering av planvedtak av Detaljregulering for F20 ved Nysætervatnet

¤EPII_TITLE¤

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven kommune fremja planforslag, Detaljregulering for F20 ved Nysætervatnet (planid 15282016002), jamfør plankart sist revidert 08.05.2017, føresegner og planomtale sist revidert 03.05.2017.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Føremålet med planen

Føremålet med reguleringa er å legge til rette for utbygging på eksisterande tomter, samt fortetting av eksisterande hytteområde. Det blir lagt opp til 23 nye frittliggjande fritidsbustadar med byggehøgde og utnyttingsgrad som er i tråd med overordna kommunedelplan.

 

Klageinformasjon

Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merk klaga med saksnr. 2016/515.

 

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

 

Dokument knytt til planen:

15282016002 - F20 - Føresegner rev.030517

15282016002 - F20 - Plankart rev.080517

15282016002 - F20 - Planomtale rev.030517

 

15282016002 - F20 - Høyringsmerknader

Detaljregulering F20 - Politisk behandling protokoll

Detaljregulering F20 - Politisk behandling saksframlegg

15282016002 -F20 - VA plan rev.090517

Kunngjering av planvedtak av Detaljregulering for F20

 

Info 
Web Redaktør 02.06.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]