Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering av planvedtak for Detaljregulering for felt F ved Nysætervatnet - NB! Forlenga klagefrist til 28. juli

¤EPII_TITLE¤

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente Sykkylven kommunestyre fremja planforslag den 19.06.2017, Detaljregulering av Felt F ved Nysætervatnet (planid 15282016001), jamfør plankart, føresegner og planomtale sist revidert 15.05.2017. Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Føremålet med planen

Planforslaget legg til rette for etablering av eit nytt hyttefelt på Fjellsætra. I øvste del av feltet blir det lagt opp til fritidsbustadbygg med inntil 2 bueiningar, med makismalt 8 meter gesimshøgde og 10 meter mønehøgde. I nedste delen av feltet, nærmast Tjønneelva, legg ein opp til frittliggande fritidsbustadar med maksimalt 5 meter gesimshøgde og 7 meter mønehøgde. Avkøyringa til feltet frå Nysætervatnet vil bli den same som eksisterande avkjørsel til parkeringsplassen ovanfor Sykkylven Friluftssenter.

 

Klageinformasjon

Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merk klaga med saksnr. 2016/511.

 

NB! Grunna sommarferie er klagefristen forlenga frå 3 til 5 veker. Merknadsfrist er satt til 28. juli.

 

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

 

Dokument knytt til planen:

15282016001 - Felt F - Reguleringsføresegner rev. 15052017

15282016001 - Felt F - Plankart rev 15052017

15282016001 - Felt F - Planomtale rev.15052017

 

Felt F_Politisk behandling_eigengodkjenning 

15282016001 - Felt F - Va-plan rev. 27042017

Felt F - merknadar frå høyring

29_62_ Førespurnad om å trekkje motsegn Detaljregulering Felt F ved Nysætervatnet

29_62_Trekking av motsegn Felt F_Fylkesmannen

 

Info 
Web Redaktør 27.06.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]