Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering om mindre endring av Detaljregulering Boligfelt Nyheim, B2

¤EPII_TITLE¤

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 og ved delegert mynde vart det den 13.07.2017 godkjent ei mindre endring av «Detaljregulering Boligfelt Nyheim, B2» (planid 15282013004).

Føremålet med den mindre endringa:

Norgeshus Ludvigsen Bygg AS søkte om ei mindre endring av «Detaljregulering Bustadfelt Nyheim, B2» for å endre parkeringsformåla på felt B1 og B2 til «Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse». Kravet til to parkeringsplassar pr. bueining gjeld.

Følgande vedtak vart gjort i saka den 13.07.2017, vedtaksnummer 322/17:

"Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 og ved delegert mynde vert det godkjent ein mindre endring av «Detaljregulering Boligfelt Nyheim, B2» (planid 15282013004), jf. endringar gitt i planomtalen datert 12.04.2017. Forslagstiller skal sende oppdatert plankart og føresegner til kommunen."

Klageinformasjon

Vedtaket kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Eventuell klage stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no.
Merk klaga med saksnr. 2017/878.
 
Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument knytt til den mindre endringa:

7 380 m.fl. - Svar på søknad om mindre endring av detaljregulering boligfelt Nyheim, B2

15282013004 - mindre endring Nyheim - Føresegner rev. 19072017

15282013004 - mindre endring Nyheim - Plankart rev. 19.07.2017

15282013004 - mindre endring Nyheim - Planomtale 

 

Info 
Web Redaktør 24.07.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]