Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Varsel om oppstart av detaljregulering/reguleringsendring for Klokkehaug/Vik - BK3 og del av B6 - gbnr. 17/389 med fleire

Jf. plan- og bygningslova §12-8 og §12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for del av gbnr. 17/389 med flere – Sykkylven kommune.

I kommuneplanen sin arealdel er området avsatt til boligformål. BK3 er i gjeldende reguleringsplan for Klokkehaug/ Vik avsatt til konsentrert bebyggelse, og B6 er avsatt til frittliggende eneboliger. Del av veg 3 og leik fra gjeldende plan er medtatt for å sikre at planområdet har tilstrekkelig størrelse for å sikre adkomst og ivaretakelse av leikeareal.

Plangrensen følger i vedlagte utsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Planendringen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger (KU), og er vurdert til ikke å være KU-pliktig.

Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 24.03.2017. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget brev. Oppstartsmeldingen kan ses på websiden www.proess.no, og på kommunens webside www.sykkylven.kommune.no.

Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av forslagsstiller EKA Invest AS. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 08.09.2017.

Info 
Web Redaktør 10.08.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]