Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Detaljregulering for Aure, rundkøyring ved småbåthamna - Kunngjering av eigengodkjenning

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente kommunestyre i Sykkylven kommune den 19.03.2018 fremja planforslag, «Detaljregulering for Aure, rundkøyringa ved småbåthamna» (planid 15282016007), jamfør føresegner sist revidert 02.02.18, plankart og planomtale sist revidert 24.01.18.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Føremålet med planen

Føremålet med planer er å legge til rette for etablering av eit sikrare kryss gjennom ombygging av dagens firearma kryss til rundkøyring. I tillegg er det lagt til rette for gangveg langs vestsida av FV 60 og trygge kryssingspunkt for fotgjengarar.

Klageinformasjon

Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no. Merk klaga med saksnr. 2016/1205.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument knytt til planen og eigengodkjenniga:

Politisk vedtak - Detaljregulering for Aure, rundkøyring ved småbåthamna

15282016007 - Rundkøyring Aure - Føresegner rev.02.02.18

15282016007 - Rundkøyring Aure - Plankart rev.24.01.18

15282016007 - Rundkøyring Aure - Planomtale rev. 24.01.18

Merknader frå høyring_samla

Førespurnad til SVV om protokolltilførsel frå NU

Svar på førespurnad til SVV om protokolltilførsel frå NU

Drøfting om alternativ gangvegtrase med Brødrene Aursnes AS 

Info 
Web Redaktør 27.03.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]