Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering - Oppstart av detaljretulering for fjellsetra, del av gbnr. 29/1, 29/2 og 29/4 med fleire

¤EPII_TITLE¤

Jf. plan- og bygningslova §12-8 og §12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat detaljreguleringsarbeid for del av gbnr. 29/1, 29/2 og 29/4 med flere i Sykkylven kommune.

Planen har fått tildelt ID 15282018003.

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til fritidsbebyggelse. Deler av planen vil delvis erstatte plan med ID 15282004004. Dette gjelder felt H10B i Bygnadsplan for H10 og er tatt med for å vurdere infrastruktur, grøntdrag og evt. fortetting i området.

 

Plangrensen fremgår av kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsboliger, veg og øvrig infrastruktur. Området er om lag 330 daa.

 

Planen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger (KU), og er vurdert til ikke å være KU-pliktig. Bakgrunn for dette er at formål er i tråd med gjeldende kommuneplan.

 

Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 04.05.18. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget brev. Utfyllende informasjon, kart over planområde og referat fra oppstartsmøte finnes på www.proess.no, og på kommunens hjemmeside - sjå vedlegg. 

 

Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av Mørelaft AS og kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post til post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 12.08.18.
Info 
Web Redaktør 29.06.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]