Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering eigengodkjent detaljreguleringsplan for Aurelia II felt B2 og B3

¤EPII_TITLE¤ I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, vert det kunngjort at kommunestyret i møte den 04.02.2013, sak 10/13, eigengodkjente detalj reguleringsplan for Aurelia II felt B2 og B3.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av bustadfelt B2 og B3 innanfor Reguleringsplan for Aurelia 2 (2002).
Reguleringsplanen ligg til gjennomsyn på servicetorget på kommunehuset, samt på kommunen si heimeside under høyringar.

Vedtak om eigengodkjenning kan påklagast til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslege klageinteresser, jfr. plan- og bygningslova § 12-12, 3.ledd.
Klagefristen er etter forvaltningslova §29 3 veker frå denne kunngjeringa.
Evt. klage skal sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, evt. som e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no.

Reguleringsplanen fastset framtidig bruk i området, og er bindande for nye tiltak og utviding av eksisterande tiltak, jamfør plan- og bygningslova § 12-4. Det vert også vist til plan- og bygningslova § 15-2 og § 15-3, krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.
Info 
Hoftun, Njell 07.02.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]