Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering om vedtekne planar

Kommuneplan Arealdelen 2013-2015,  Reguleringsplan for Meieridalen og
Reguleringsplan for Gimsdalstølen
I medhald av plan- og bygningslova § 11-15, vert det kunngjort at kommunestyret i møte den 27.05.2013, sak 26/13,  eigengodkjente

Kommuneplan Arealdelen 2013-2025

Planen dekker sjø- og landareal i kommunen og er styrande for arealbruk i planperioden.   
Vedtak om eigengodkjenning er endeleg og kan ikkje påklagast, jfr plan- og bygningslova § 11-15

Plandokumenta  er tilgjengelege i eigne lenker under namn KP Areal, samt på servicetorget på kommunehuset.
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, vert det kunngjort at kommunestyret i møte den 27.05.2013,  eigengodkjente detaljreguleringsplan for:

Meieridalen - sak 23/13
Planen legg til rette for ny vegtilføring  i Meieridalen på Ikornnes, mellom anna til Sørestranda skule. 
Plandokumenta ligg i eigne lenker under namn RP Meieridalen, samt på servicetorget på kommunehuset.


Gimsdalstølen - sak 24/13 
Planen gjeld detaljregulering av Gimsdalstølen
Plandokumenta ligg i eigne lenker under namn RP Gimsdalstølen, samt på servicetorget på kommunehuset.  

Vedtak om eigengodkjenning av reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslege klageinteresser, jfr. plan- og bygningslova § 12-12, 3.ledd.
Klagefristen er etter forvaltningslova §29 3 veker frå denne kunngjeringa.
Evt. klage skal sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, evt. som e-post til
postmottak@sykkylven.kommune.no.

Reguleringsplanen fastset framtidig arealbruk i området, og er bindande for nye tiltak og utviding av eksisterande tiltak, jamfør plan- og bygningslova § 12-4. Det vert også vist til plan- og bygningslova § 15-2 og § 15-3, krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.


Info 
Hoftun, Njell 11.06.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]