Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerTenester til deg > NAV kommunal del Gå til hovedinnhold
Tenestebeskriving 

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphald dersom du ikkje kan sørgje for livsopphaldet ditt sjølv gjennom arbeid eller andre inntektskjelder. Med livsopphald meines naudsynlege gode som mat, husleige, straum og nødvendige klede. Bidrag vil vere den vanlegaste forma for hjelp. Men du kan òg få hjelp som lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst vere aktuelt dersom ein trur at du vil vere i stand til å tilbakebetale lånet.

Omtale av tenesta

Målgruppe

Dei som ikkje kan sørgje for livsopphaldet sitt gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.

Kriterium

Vi vil vurdere dei faktiske behova du har. Det kan bli stilt vilkår for hjelpa. Du kan bli beden om å dokumentere kva andre utvegar du har prøvd:

  • Om du har søkt om bustøtte
  • Om du har brukt rettane dine til eventuelle trygdeordningar
  • Om du har kontakt med Nav og tek i mot tilbod om arbeid eller kurs

Søknadsprosess

Rettleiing

Du kan ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å søkje om økonomisk sosialhjelp.

Søknadsfrist

Søknader blir behandla så raskt som mogleg. Men det kan hende at behandlinga blir forseinka dersom du ikkje kan dokumentere den situasjonen du skildrar i søknaden. Da må saksbehandlaren eventuelt kontakte deg for å be om fleire opplysningar / meir dokumentasjon.

Handsaming

Nav-kontoret skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til Nav før klagefristen for vedtaket ender.

Klagemuligheit

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Nav innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til Nav. Dersom Nav lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Lover og retningsliner

Tjeneste - info 
Web Redaktør Sist oppdatert 06.06.2012 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
IkonRelaterte tjenester 
Uten navn [4]