Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerTenester til deg > Servicetorget Gå til hovedinnhold
Tenestebeskriving 

Skjenkeløyve

Personar eller verksemder som ønskjer å drive ein serveringsstad som sel alkoholhaldig drikk, må søkje kommunen om skjenkjeløyve. Skjenkjeløyve blir gitt for maksimum fire år om gongen. Endringar i løyva skjer ofte fleire gonger i løpet av løyveperioden. Dette kan skje til dømes ved skifte av styrar og avløysar for løyvet, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforhold. Slike endringar krev ofte ny godkjenning, eventuelt nytt løyve. Løyvet fell bort ved overdraging av verksemda. Verksemda kan likevel halde fram på det tidlegare løyvet i inntil tre månader. Føresetnaden er at løyvemyndigheitene er underretta om dette og at det søkjast om nytt løyve så snart som råd og seinast innan 30 dagar etter overdraginga.

Løyvet kan gjelde

 • alkoholhaldig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høgst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholhaldig drikk med lågere alkoholinnhald enn 22 volumprosent
 • all alkoholhaldig drikk

Omtale av tenesta

Målgruppe

Skjenkeløyve kan søkjast av personar eller verksemder som ønskjer å drive sal av alkoholhaldig drikk for drikking på staden.

Kriterium

Skjenkjeløyvet kan ikkje bli gitt ålene, det må òg liggje føre eit serveringsløyve. Løyvesøkjaren og personar som har vesentleg innverknad på verksemda, må ha utvist ulasteleg vandel. For kvart løyve skal det peikast ut ein styrar med avløysar som er knytta til serveringsstaden. Styrar og avløysar må begge ha stått i kunnskapsprøva om alkohollova. Begge personane må vere over 20 år og arbeide i verksemda. Dei må oppfylle dei krava som er sette i alkohollova og serveringslova.

Samarbeidspartnarar

 • Vaktselskap/kontrollørar
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om vandelen til søkjaren og sentrale personar)
 • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokala, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
 • Skatte- og avgiftsmyndigheitene (skal kontrollere / uttale seg om at løyvehavaren held seg til skatte-, avgifts- og rekneskapslovgivinga)

Kontaktinformasjon

Namn

Servicetorget

Adresse

Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven

Tlf

70 24 65 00

E-post

servicetorget@sykkylven.kommune.no

Besøksadresse

Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven

Ansvarleg eining

Servicetorget

Søknadsprosess

Rettleiing

Du må søkje skriftleg. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om skjenkeløyve. Du må setje deg inn i regelverket før du får løyve.

Vedlegg

 • Planteikningar over areal og funksjonar i lokalet
 • Dokumentasjon på stått kunnskapsprøve om alkohollova
 • Dokumentasjon på stått etablerarprøve
 • Dokumentasjon på styraren / avløysaren si tilknytting til verksemda
 • Firmaattest frå Brønnøysundregistra
 • Eventuell skatteattest

Handsaming

Når søknaden er motteken i kommunen, blir det innhenta fråsegner frå politiet, sosialtenesta og skatte- og avgiftsmyndigheitene. Du får skriftleg melding om vedtaket. Kopi av vedtaket blir sendt mellom anna til politiet.

Klagemuligheit

Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er tre veker etter at du har motteke vedtaket. Klaga sendast til kommunen. Fylkesmannen er klageinstans.

Merknader

Endringar i løyva skjer ofte fleire gonger i løpet av løyveperioden. Dette kan skje til dømes ved skifte av styrar og avløysar for løyvet, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforhold. Slike endringar krev ofte ny godkjenning, eventuelt nytt løyve. Melding om endring sendast til kommunen, som gjer eit nytt vedtak.

Lover og retningsliner

Tjeneste - info 
Web Redaktør Sist oppdatert 05.05.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Uten navn [4]