Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerTenester til deg > Landbruk og miljø Gå til hovedinnhold
Tenestebeskriving 

Tidlegpensjon for jordbrukarar

Ordninga med tidlegpensjon er ein del av veldferdsordningane i landbruket. Tidlegpensjon skal lette generasjonsovergangar i jordbruket for dei som har hatt hovuddelen av inntektene sine frå jordbruk/gartneri og skogbruk. Det blir utbetalt anten ein éinbrukar- eller tobrukarpensjon. Tobrukarpensjon er aktuelt i dei tilfella der også brukaren sin ektefelle/sambuar har tatt aktivt del i drifta. Pensjonen blir utbetalt til og med den månaden brukaren fyller 67 år, med mindre brukaren får utbetalt andre typar pensjonar som ikkje kan kombinerast med tidlegpensjonen.

Omtale av tenesta

Målgruppe

Alle som driv med jordbruk, men spesielt dei som ønskjer å overlate drifta til nokon andre og trekkje seg attende.

Kriterium

 • Brukaren må vere fylt 62 år
 • Landbrukseigedommen må vere overdratt til ny eigar eller forpaktingsavtalen må vere oppsagt
 • Brukaren må ha vore gardbrukar i minst 15 år
 • Næringsinntekt frå jordbruk/gartneri og skogbruk må ha vore minst kr 90 000 i referanseperioden som er sett til fem år
 • Minst 25 % av inntekta frå jordbruk/gartneri og skogbruk skal vere inntekt frå jordbruk/gartneri
 • Minst 67 % av samla inntekt må vere næringsinntekt frå jordbruk/gartneri og skogbruk eller brukarens og ektefellens/sambuarens samla næringsinntekt frå bruket må utgjere minst 50 % av deira samla inntekter

Ved tobrukarpensjon er det i tillegg òg krav om at

 • ektefelle/sambuar må ha fylt 57 år
 • ektefelle/sambuar må ha budd og arbeidd på landbrukseigedommen i dei siste fem åra
 • brukarens og ektefellens/sambuarens samla næringsinntekt frå jordbruk/gartneri og skogbruk må utgjere minst 50 % av dei samla inntektene deira
 • ektefelle/sambuar kan ikkje ha annan inntekt på meir enn kr 100 000 utanom bruket i referanseperioden

Fylkesmannen kan gje dispensasjon frå inntektskrava på nokre område.

Samarbeidspartnarar

Kommunen mottar søknadene, men vidaresender dei til Fylkesmannen for godkjenning. Statens landbruksforvaltning er klageinstans.

Søknadsprosess

Rettleiing

Søknad om tidlegpensjon kan skrivast på skjema fastsett av Statens landbruksforvaltning. Skjemaet får du ved å vende deg til landbruksforvaltninga i kommunen. Du kan òg sende førehandssøknad.

Vedlegg

 • Utskrift som viser inntekt frå dei fem åra som inngår i referanseperioden
 • Kopi av tinglyst skøyte på at landbrukseigedommen er overdratt til ny eigar eller skriftleg oppseiing av forpaktningsavtalen
 • Skattekort

Søknadsfrist

Søknader blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

Handsaming

Kommunen kontrollerer at søknaden er riktig utfylt og at alle vedlegga er med. Søknaden blir sendt til landbruksavdelinga hos Fylkesmannen, som gjer vedtak i saka. Statens landbruksforvaltning utbetaler pensjonen kvartalsvis.

Klagemuligheit

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Statens landbruksforvaltning, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Lover og retningsliner

Tjeneste - info 
Web Redaktør Sist oppdatert 02.06.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Uten navn [4]