Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Grunnlagsdokument

Planlegging skal byggje på breiast mogleg kunnskap om ulike tilhøve som kan forventast å ha innverknad på planprosessen.

Kommunen har t.d. eit særleg ansvar for å ta vare på biologisk mangfald og ulike naturtypar. Jordvern, barn og unge sine behov, friluftsliv, risiko og sårbarheit, mm. er andre tema som skal vere med som vurderingsgrunnlag ved utforming av nye arealplanar.

Mange tema er alt kartlagde. Til dømes finn ein mykje informasjon om natur- og kulturminner i ulike databasar som er tilgjenglege på internett. (www.gislink.no).

Sykkylven kommune har gjennomført kartlegging av biologisk mangfald (2004 og 2010), kartlegging av kjerneområde landbruk, (2007), grovanalyse av risiko og sårbarheit (2017), og kartlegging av barnetrakk (2014/2017).
 
NVE publisrte i 2015 rapporten Skredfarekartlegging i Sykkylven kommune (NVE Rapport 34 22015). Rapporten er ei detaljert kartlegging av store delar av dei bebygde områda i kommunen. Rapporten finn du her   http://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_34.pdf

 

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 07.01.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]