Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Koordinerande eining for habilitering / rehabilitering

Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001) stiller krav til kommunen om å ha ei koordinerande eining.

Oppgåve:

· Å koordinere habilitering - og rehabiliteringstenester på systemnivå.
· Bidra til å styrke tverrfagleg samarbeid og heilskap og samanheng i tenestetilbodet.
· Systemansvar for individuell plan.
· Sikre gode ordningar for brukarmedverknad, inkl. samtykke når det er naudsynt etter lovverket.
· Ha oversikt over aktuelle tenester i kommunen.
· Avklare vidare handsaming og ansvar av komplekse og ressurskrevjande saker. Gjeld både nye og eksisterande saker.
· Avklare saker og ansvar der dette er uklart i saker frå dei ulike tenesteområda.
· Kontaktpunkt for generelle spørsmål om habilitering/rehabilitering.
· Pådrivarrolle i kvalitetsutviklingsarbeidet.
· Knutepunkt for samarbeid mellom kommunen og statlege institusjonar om brukarane sine behov for habilitering/rehabilitering

Organisering:

· Koordinerande eining består av einingsleiar BUAS, einingsleiar heimetenestene og einingsleiar barne- og familietenestene. Leiar er einingsleiar heimetenestene.
· Leiar kallar inn til møte ved behov.
· Fastlege skal delta/uttale seg i einskildsaker. Leiar avklarar om sakshandsamar skal delta.
· Koordinerande eining skal ikkje erstatte inntaksteamet.
· Ved usemje i koordinerande eining skal rådmannen eller den rådmannen utpeikar delta. Likeeins i saker der einingane ikkje har dekning innanfor eige budsjett.
· Leiar fordeler evnt. oppgåve ved behov. Konklusjon frå møtet skal noterast.

Kontaktperson:

Anita Kjersheim
 

Tlf. sentralbord: 70 24 65 00
Tlf. direkte: 70 24 65 53
Mobil: 91 89 87 53 

e-post: anita.kjerheim@sykkylven.kommune.no

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 08.01.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
ElementRelaterte - alle gruppert 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]