Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Høyringsdokument

¤EPII_TITLE¤ Her finn du dokument som er ute til oppstartsvarsel, høyring eller offentlig ettersyn i Sykkylven kommune pr. dato.

Varsel om oppstart av detaljregulering/reguleringsendring for Klokkehaug/Vik - BK3 og del av B6 - gbnr. 17/389 med fleire Jf. plan- og bygningslova §12-8 og §12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for del av gbnr. 17/389 med flere – Sykkylven kommune. 
Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av forslagsstiller EKA Invest AS. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 08.09.2017. Dokument knytt til saka finn du her.

Detaljregulering del av F1- Plan I - Mindre reguleringsendring
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 og ved delegert mynde vart det den 03.07.2017 godkjent ei mindre endring i Detaljregulering del av F1 – plan I (planid 15282015005), jf. søknad datert 08.02.2017.
Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området. Dokument knytt til saka og informasjon om klageadgang finn du her.

Detaljregulering Boligområde Nyheim, B2 - Mindre endring
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 og ved delegert mynde vart det den 13.07.2017 godkjent ei mindre endring av «Detaljregulering Boligfelt Nyheim, B2» (planid 15282013004).
Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området. Plandokument og informasjon om klageadgang finn du her.
 
Detaljregulering sentrumskule Sykkylven - Oppstart av planarbeid
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vaslast det oppstart av arbeid med detaljregulering av ny sentrumsskule i Sykkylven, gnr./bnr 14/12 m.fl. Samstundes leggast planprogram ut til høyring etter plan- og bygningslova § 12-9. Reguleringsarbeidet blir utført av Nordplan AS, på vegne av Sykkylven kommune. Varslingsperioden settast til 6 veker grunna ferietid. Frist for evt. innspel/merknadar er 16.08.2017.
Innspel/merknadar må sendast skriftleg til Nordplan AS avd. Ålesund v/ Lesley Robinson, Notenesgata 14, 6002 Ålesund, evt. pr. e-post til lr@nordplan.no. Dokument knytt til varsel om oppstart finn du her.
 
 
Detaljregulering for felt F ved Nysætervatnet - Kunngjering av eigengodkjenning av planen
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente Sykkylven kommunestyre fremja planforslag den 19.06.2017, Detaljregulering av Felt F ved Nysætervatnet (planid 15282016001), jamfør plankart, føresegner og planomtale sist revidert 15.05.2017.
Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området. Plandokumenta og informasjon om klageadgang finn du her.
 
 
Detaljregulering for F20 ved Nysætervatnet - Kunngjering av eigengodkjenninga av planen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven kommune fremja planforslag, Detaljregulering for F20 ved Nysætervatnet (planid 15282016002), jamfør plankart sist revidert 08.05.2017, føresegner og planomtale sist revidert 03.05.2017.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området. Plandokumenta og informasjon om klageadgang finn du her.

 
Kommunedelplan for Straumgjerde  -  2.gongs høyring
Nærings- og utviklingsutvalet vedtok den 29.05.2017 å legge Kommunedelplan for Straumgjerde ut til 2.gongs høyring. Plandokumenta finn du
her.
Merknadar kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no
Høyringsfrist er 15.august 2017.


 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
.

 
 

 

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 08.02.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]